Algemene Voorwaarden

 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen.

 Door het accepteren van een aanbod, het geven van opdracht aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk         onderhavige algemene voorwaarde tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventuele eigen voorwaarden.

 • Alle door onze vertegenwoordigers gesloten overeenkomsten, door hen gemaakte afspraken, gedane toezeggingen of afgelegde verklaringen, mondeling of schriftelijk, verbinden ons slechts voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 • Onze offertes en prijzen, ook deze vermeld in onze catalogi en prijscouranten, zijn louter richtinggevend en hebben geen bindend karakter. Indien na het sluiten van overeenkomsten met ons, wijzigingen optreden in de prijzen van de door ons in te kopen goederen, hetzij door loonsverhogingen, hetzij door koersveranderingen, hetzij door elke andere oorzaak ook, zijn wij gerechtigd onze prijzen aan te passen onder vermelding van de oorzaak.

 • Alle prijzen gelden exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Condities franco levering en vergoeding van vracht-expresse en andere kosten worden berekend volgens op dat moment geldende voorwaarde.

 • Door onze geleverde goederen welke niet voldoen aan de eisen en/of toleranties daaraan door tekening of norm gesteld, worden, indien de koper aantoont dat deze artikelen daardoor door hem niet te verwerken zijn, door ons teruggenomen en geruild of de koper door ons gecrediteerd, behalve indien er ACEG-keuring met attest afgeleverd wordt.

 • Al de door ons verkochte goederen worden afgeleverd in onze magazijnen. De koper zorgt voor of betaalt het transport naar de door hem gekozen plaats.

 • Door ons opgegeven leveringstermijnen hebben slechts een indicatieve waarde en zijn derhalve zonder waarborg noch verbintenis van onzentwege. Zij kunnen onmogelijk enige vordering in schadevergoeding wegens laattijdige levering wettigen. Leveringen buiten de gestelde termijn kan enkel in wederzijds akkoord het geheel of gedeeltelijk annuleren van een order tot gevolge hebben. Alle gevallen van overmacht (o.a. werkstakingen, blokkades, stiptheidsacties, bevelen van de overheid, niet voldoen aan de verplichtingen door onze leveranciers…) bevrijden ons van elke verplichting tegenover de koper. Indien de levering aan de overeengekomen termen en voorwaarden onmogelijk wordt, behouden wij ons recht voor de overeenkomst te annuleren zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 • Al onze goederen vallen onder een garantietermijn van maximum 6 maanden en onder de hierna gestelde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt, behalve ingeval van opzet onzerzijds, garantie slechts verleend indien er voor geldig wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. In dit geval is onze garantie beperkt tot vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de koper gedragen. De klachten moeten schriftelijk worden ingediend. De waarborg vervalt indien bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet worden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is vastgesteld.

 • Indien niet onmiddellijk bij de levering wordt gereclameerd zijn de gegevens op de vrachtbrieven of afleveringsbonnen als juist erkend. Alle overige klachten moeten om aanvaardbaar te zijn uitdrukkelijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend. Bemerkingen geven de koper niet het recht om de betaling op te schorten.

 • Behoudens, schriftelijk afwijkende overeenkomst, zijn de facturen steeds contant betaalbaar. Facturen welke niet betaald zijn op hun vervaldatum worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Benevens deze forfaitaire schadevergoeding is de koper tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% bedraagt, in welk geval als dan de wettelijke rente zal worden aangerekend.

 • Elke vertraging in de betaling laat toe de uitvoering van de lopende bestellingen te schorsen en maakt elke verschuldigde, zelfs niet vervallen som onmiddellijk opeisbaar.

 • Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de verkoopovereenkomst blijven de goederen onze eigendom. Zonder ons medeweten is de koper voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden over te dragen. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en door de enkele kennisgeving ervan per aangetekend schrijven aan de koper als ontbonden worden beschouwd.

 • Alle bestaande of toekomstige belastingen op de waarde van de goederen die het voorwerp zijn van onze overeenkomsten worden door de kopers gedragen. Zij delen ons het verschuldigde bedrag op hun verantwoordelijkheid mede.

 • Al onze facturen zijn betaalbaar in de aangeduide munt. Wanneer de betaling in een vreemde munt geschiedt, zal de omzetting berekend worden aan de hoogste koers van de dag van de datum van de factuur of van de betaling.

 • Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd om daarvan kennis te nemen. Wij behouden ons het recht voor te dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor de woonplaats van de opdrachtgever dan wel deze bevoegd voor de plaats waar de verbintenis, waarover het geschil loopt, ontstaan is of moet uitgevoerd.